Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 22.2.2021 Alkuperäinen ilmoitus

DPS:n kohde:|| Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä myös DPS) kohteena on turvallisuustekniikan järjestelmien, laitteiden sekä niihin liittyvien palveluiden toimittaminen Hansel Oy:n (jäljempänä Hansel) asiakkaille.|| DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 1 DPS:n kohde.|| DPS:n luokat:|| Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu viiteen (5) toisistaan riippumattomaan luokkaan. Luokat sisältävät seuraavat tuoteryhmät sekä kuhunkin tuoteryhmään sisältyvät palvelut:|| — Luokka 1. Kokonaispalvelu|| — — rikosilmoitinjärjestelmät|| — — kameravalvontajärjestelmät|| — — kulunvalvontajärjestelmät.|| — Luokka 2. Rikosilmoitinjärjestelmät|| — Luokka 3. Kameravalvontajärjestelmät|| — Luokka 4. Kulunvalvontajärjestelmät|| — Luokka 5. Työajanseurantajärjestelmät.|| Ehdokas voi hakea useampaan luokkaan yhdellä (1) hakemuksella. Selvyyden vuoksi todetaan, että ehdokkaan tulee toimittaa kuhunkin hakemaansa luokkaan edellytetyt ehdokkaan soveltuvuutta ja osallistumishakemuspyynnön mukaisuutta osoittavat liitteet ja selvitykset.|| Esimerkki:ehdokas aikoo jättää osallistumishakemuksen luokkiin 2 ja 3. Ehdokkaan tulee liittää täydennettynä osallistumishakemuksensa liitteeksi ne referenssilomakkeen välilehdet, joilla ehdokas osoittaa soveltuvuusvaatimusten täyttymisen luokkien 2 ja 3 osalta.|| Mikäli ehdokas jättää osallistumishakemuksen luokkaan 1. Kokonaispalvelu ja täyttää luokalle 1. asetetut vaatimukset, voidaan ehdokas hyväksyä automaattisesti luokkiin 2, 3 ja/tai 4, mikäli ehdokas on ilmoittanut kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit halukkuudestaan osallistua luokkiin 2, 3 ja/tai 4.|| DPS:n kesto:|| Hanselilla on oikeus keskeyttää dynaaminen hankintajärjestelmä kesken sen voimassaolon. DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen.|| DPS on voimassa 31.3.2025 saakka, ellei sitä keskeytetä aikaisemmin.|| Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:n kuhunkin luokkaan hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 22.3.2021, ellei perustamisvaiheen pidennyksestä muuta johdu, ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä 31.3.2025.|| Hankintasopimukset tulee tehdä ennen dynaamisen hankintajärjestelmän päättymistä. Hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään 31.3.2025 saakka. Hankintasopimukseen perustuvia hankintoja (tilauksia) voidaan tehdä hankintasopimuksen päättymiseen saakka. Tilauksiin perustuvat toimitukset tulee toimittaa viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa hankintasopimuksen päättymisestä.|| Edellisestä kappaleesta poiketen hankintasopimus voi olla voimassa enintään 31.3.2035 saakka siltä osin kuin dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena oleviin järjestelmiin tai tuotteisiin/tuoteryhmiin hankitaan tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena olevia palveluita. Palvelumalliin perustuvat hankintasopimukset voivat olla voimassa 31.3.2035. Palveluiden tuottamisesta tai palvelumallilla tehtävästä hankinnasta tulee tehdä hankintasopimus ennen dynaamisen hankintajärjestelmän päättymistä.

 

 

Ilmoitusnumero 089436-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Palohälytysjärjestelmän asennustyöt (45312100), Murtohälytysjärjestelmän asennustyöt (45312200), Kuulutusjärjestelmät (48952000), Korjaus- ja huoltopalvelut (50000000), Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta) (51000000), Kulunvalvontajärjestelmissä käytettävät sähköjohtimet (31351000), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Murto- ja palohälyttimet (31625000), Hälytysjärjestelmän valvonta (79711000), Murtohälytysjärjestelmät (31625300), Työajan seurantajärjestelmä (31711310), Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet (35120000), Hälytysjärjestelmät (35121700), Tunnistimet (35125100), Turvakamerat (35125300), Ohjaus- ja valvontajärjestelmä (42961000), Kulunvalvontajärjestelmä (42961100), Hälytysjärjestelmien ja antennien asennustyöt (45312000)
EUVL S 36
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:089436-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED