Käyttöehdot

Hanketori-palvelun käyttöehdot 17.1.2019

1. Yleistä

Tämä asiakirja sisältää TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (jäljempänä ”TIEKE”) Hanketori-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöehdot.

Tilaaja (jäljempänä ”Asiakas”) sitoutuu tilaamaan palvelun ja noudattamaan sen käyttöehtoja, kun Asiakas on hyväksynyt käyttöehdot, määritellyt itsellensä käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä lähettänyt tilauksen. Sen jälkeen
TIEKE vahvistaa tilauksen.

Viestinnässä käytetään yleensä sähköisiä välineitä, kuten www-sivuja ja sähköpostia.

2. Käyttöoikeus

Asiakas voi käyttää Palvelua luomallaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyllä oikeushenkilöllä. Palvelun käyttöoikeutta ei voi siirtää toiselle oikeushenkilölle.

Asiakas vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa käyttöehtoja. Asiakas on velvollinen pitämään salassa saamansa Käyttäjätunnuksen.

3. Tilauksen hylkääminen tai irtisanominen
TIEKE voi hylätä tilauksen perustelematta hylkäyksen syytä.

TIEKE voi lakkauttaa Käyttäjätunnuksen välittömästi ilman korvausvelvollisuutta, jos esim. Asiakas on antanut tilauksessaan harhaanjohtavaa tietoa tai käyttäjälogista on pääteltävissä, että Käyttäjätunnusta on käyttänyt joku muu kuin sen laillinen haltija.

TIEKE voi lakkauttaa Käyttäjätunnuksen myös silloin ilman korvausvelvollisuutta, jos tilaaja käyttää palvelun kautta saamiaan tietoja muuhun kun omaan sisäiseen käyttöön ilman TIEKEn kirjallista lupaa.
Palvelun väärinkäyttö voi aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Asiakkaalle, jonka on korvattava TIEKElle aiheutettu vahinko.

4. Palvelun tarjoajan vastuun rajoitukset
Palvelu sisältää yleisluonteista liiketoiminnallista informaatiota. TIEKE ei vastaa kolmannen osapuolen tuottaman tietosisällön oikeellisuudesta eikä sen virheettömyydestä. TIEKE ei vastaa Palvelun käytön soveltuvuudesta Asiakkaan liiketoimintaan. Asiakas hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Missään olosuhteissa TIEKEn korvausvastuu ei ylitä Asiakkaan maksamia Palvelun käyttömaksuja.

Palvelu on käytettävissä Internetissä Force Majeure -ehdoin. TIEKE pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla, mutta TIEKE varaa oikeuden tilapäisiin Palvelun katkoihin teknisten syiden takia.

TIEKE ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

TIEKE ei vastaa Asiakkaalle TIEKEstä riippumattomista syistä johtuvasta Palvelun muutoksista ja niiden aiheuttamista menetyksistä. Näihin kuuluvat mm. muutokset julkisten hankintojen jakelujärjestelmissä.

Asiakas vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kustannuksistaan, kuten esimerkiksi Asiakkaan teknisen laiteinfrastruktuurin luomisesta ja ylläpidosta, tietoliikenneyhteyksistä ja tietoliikennemaksuista.

5. Sopimuksen kestoaika, irtisanominen ja palvelumaksut

Palvelun käyttäjä on oikeutettu käyttämään Palvelua kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka. Mikäli Palvelun uusi käyttäjä maksaa ensimmäisen käyttömaksunsa Palvelun tarjoajalle loppuvuodesta 1.10.-31.12.välisenä aikana, jatkuu Palvelun käyttäjän käyttöoikeus Palveluun näissä tapauksissa seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Jos Palvelua ei ole irtisanottu sähköpostilla tai muuten kirjallisesti kuukautta ennen seuraavan sopimuskauden alkua, jatkuu palvelusopimus automaattisesti vuoden kerrallaan eteenpäin.

Palvelumaksu määräytyy kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

TIEKEllä on oikeus tarkistaa asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot.

TIEKEllä on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun tai irtisanoa tilaus, mikäli maksu on viivästynyt.

Viivästyneestä maksusta TIEKEllä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Maksukehotuksesta TIEKEllä on oikeus periä huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. TIEKEllä on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset.

Mikäli Asiakas pyytää TIEKEltä erillisiä tilausyksilöintejä (kuten PO-numeroita tai muita vastaavia tunnuksia), jotka edellyttävät selvittelyä tai toimenpiteitä TIEKEltä, on TIEKEllä oikeus periä laskutuksen selvittelymaksu selvittelyistä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

Maksuihin lisätään alv tai vastaava julkisoikeudellinen maksu. Mikäli verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat, muuttuvat tämän sopimuksen maksut vastaavasti.

TIEKE voi muuttaa palvelumaksuja. Mikäli maksut muuttuvat ja asiakas ei hyväksy hinnanmuutosta, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi uusien hintojen tullessa voimaan.

6. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.