Työnohjauspalvelut

Suomi | Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Julkaistu 4 vuotta sitten | 31.1.2020 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 31.12.2025 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Yksilötyönohjaus, 45 min Yksilötyönohjauksella tarkoitetaan kahdenkeskeistä ja säännöllistä ohjausta, joka toimii ammatillisen osaamisen ja työssä motivoitumisen, työhyvinvoinnin sekä työssäjaksamisen tukena. Yksilötyönohjaus selkeyttää ja yhdenmukaistaa ymmärrystä omasta perustehtävästä ja mahdollistaa oman ammatillisen kasvun ja kehityksen arvioinnin. Ryhmätyönohjaus, 90 min, alle 12 henkilöä Ryhmätyönohjaus on ryhmässä tapahtuvaa työnohjausta, jonka sisältönä voi olla asiakassuhteiden tai ryhmädynamiikan tarkastelua sekä moniammatillisen yhteistyön toteutumista käytännössä, oman työhyvinvoinnin tukemista käytännössä sekä oman työotteen vaikuttavuutta ja käsittelyä muiden kanssa. Ryhmätyönohjaus, 90 min, yli 12 henkilöä Ryhmätyönohjaus on ryhmässä tapahtuvaa työnohjausta, jonka sisältönä voi olla asiakassuhteiden tai ryhmädynamiikan tarkastelua sekä moniammatillisen yhteistyön toteutumista käytännössä, oman työhyvinvoinnin tukemista käytännössä sekä oman työotteen vaikuttavuutta ja käsittelyä muiden kanssa. Työyhteisötyönohjaus, 90 min, alle 12 henkilöä Työyhteisön työnohjauksella tarkoitetaan moniammatillisen työyksikön työntekijöiden toiminnan kehittämistä asiakaslähtöisesti. Työnohjauksen tavoitteena on selkeyttää erilaisia rooleja työyhteisössä ja parantaa työilmapiiriä yhdessä esimiehen ja työyhteisön jäsenten kanssa. Työyhteisötyönohjaus, 90 min, yli 12 henkilöä Työyhteisön työnohjauksella tarkoitetaan moniammatillisen työyksikön työntekijöiden toiminnan kehittämistä asiakaslähtöisesti. Työnohjauksen tavoitteena on selkeyttää erilaisia rooleja työyhteisössä ja parantaa työilmapiiriä yhdessä esimiehen ja työyhteisön jäsenten kanssa. Esimiestyönohjaus, 45 min, yksilöohjaus Esimiesten työnohjaus tukee esimiehiä oman perustehtävänsä hoitamisessa oman henkilökohtaisen identiteetin sekä voimavarojen vahvistamista ja johtamistaitojen kehittämistä organisaation arvojen ja visioiden suuntaisesti. Työnohjauksessa tarkastellaan yksilöllisiä ja ryhmädynaamisia ilmiöitä sekä esimiehen toimintaa ja sen vaikuttavuutta organisaatioon. Työnohjaus mahdollistaa resurssien arvioimisen strategian mukaisesti sekä tukee esimiehiä henkilökunnan osaamisen kehittämisessä. Kaiken perustana on asiakaslähtöinen palveluprosessi. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- ja ryhmämuotoisena. Esimiestyönohjaus, 90 min, ryhmäohjaus, alle 12 henkilöä Esimiesten työnohjaus tukee esimiehiä oman perustehtävänsä hoitamisessa oman henkilökohtaisen identiteetin sekä voimavarojen vahvistamista ja johtamistaitojen kehittämistä organisaation arvojen ja visioiden suuntaisesti. Työnohjauksessa tarkastellaan yksilöllisiä ja ryhmädynaamisia ilmiöitä sekä esimiehen toimintaa ja sen vaikuttavuutta organisaatioon. Työnohjaus mahdollistaa resurssien arvioimisen strategian mukaisesti sekä tukee esimiehiä henkilökunnan osaamisen kehittämisessä. Kaiken perustana on asiakaslähtöinen palveluprosessi. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- ja ryhmämuotoisena. Esimiestyönohjaus, 90 min, ryhmäohjaus, yli 12 henkilöä Esimiesten työnohjaus tukee esimiehiä oman perustehtävänsä hoitamisessa oman henkilökohtaisen identiteetin sekä voimavarojen vahvistamista ja johtamistaitojen kehittämistä organisaation arvojen ja visioiden suuntaisesti. Työnohjauksessa tarkastellaan yksilöllisiä ja ryhmädynaamisia ilmiöitä sekä esimiehen toimintaa ja sen vaikuttavuutta organisaatioon. Työnohjaus mahdollistaa resurssien arvioimisen strategian mukaisesti sekä tukee esimiehiä henkilökunnan osaamisen kehittämisessä. Kaiken perustana on asiakaslähtöinen palveluprosessi. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- ja ryhmämuotoisena. Perhetyön työnohjaus, 45 min, yksilöohjauksena Perhetyön työnohjaus. Perheiden kanssa työskentelevien työntekijöiden työnohjaus auttaa työntekijää näkemään perheen vuorovaikutuskokonaisuuden toimintaa, erityisesti miten lapset, nuoret ja vanhemmat toimivat perheen kussakin erilaisessa muutosvaiheessa. Työnohjaus voi olla myös suoraa työnohjausta, jossa perhe kokonaisuutena tai sovitut perheenjäsenet ovat paikalla. Perhetyön työnohjaus voi sisältää myös laajempaa sosiaalista verkostoa koskevaa tarkastelua. Perhetyön työnohjaus, 90 min, ryhmäohjaus alle 12 henkilöä Perhetyön työnohjaus. Perheiden kanssa työskentelevien työntekijöiden työnohjaus auttaa työntekijää näkemään perheen vuorovaikutuskokonaisuuden toimintaa, erityisesti miten lapset, nuoret ja vanhemmat toimivat perheen kussakin erilaisessa muutosvaiheessa. Työnohjaus voi olla myös suoraa työnohjausta, jossa perhe kokonaisuutena tai sovitut perheenjäsenet ovat paikalla. Perhetyön työnohjaus voi sisältää myös laajempaa sosiaalista verkostoa koskevaa tarkastelua. Perhetyön työnohjaus, 90 min, ryhmäohjaus, yli 12 henkilöä Perhetyön työnohjaus. Perheiden kanssa työskentelevien työntekijöiden työnohjaus auttaa työntekijää näkemään perheen vuorovaikutuskokonaisuuden toimintaa, erityisesti miten lapset, nuoret ja vanhemmat toimivat perheen kussakin erilaisessa muutosvaiheessa. Työnohjaus voi olla myös suoraa työnohjausta, jossa perhe kokonaisuutena tai sovitut perheenjäsenet ovat paikalla. Perhetyön työnohjaus voi sisältää myös laajempaa sosiaalista verkostoa koskevaa tarkastelua. Kriisityönohjaus, 45 min, yksilöohjaus Kriisityönohjaus: Käytetään vaativien kriisitilanteiden ja konfliktien käsittelyyn, asiakastilanteisiin, työstä esiin nousseiden ongelmien / haasteiden käsittelyyn, jotka kohdistuvat yksittäiseen työntekijään tai koko työyhteisöön. Tavoitteena on tukea ja auttaa yksilöä tai työyhteisöä selviytymään tilanteessa. Muihin työnohjausmuotoihin verrattuna ohjaus voi olla tilanteesta riippuen lyhytkestoisempaa, kertoja voi olla esim. 1 - 10. Kriisityönohjaus, 90 min, ryhmäohjaus, alle 12 henkilöä Kriisityönohjaus: Käytetään vaativien kriisitilanteiden ja konfliktien käsittelyyn, asiakastilanteisiin, työstä esiin nousseiden ongelmien / haasteiden käsittelyyn, jotka kohdistuvat yksittäiseen työntekijään tai koko työyhteisöön. Tavoitteena on tukea ja auttaa yksilöä tai työyhteisöä selviytymään tilanteessa. Muihin työnohjausmuotoihin verrattuna ohjaus voi olla tilanteesta riippuen lyhytkestoisempaa, kertoja voi olla esim. 1 - 10. Kriisityönohjaus, 90 min, ryhmäohjaus, yli 12 henkilöä. Kriisityönohjaus: Käytetään vaativien kriisitilanteiden ja konfliktien käsittelyyn, asiakastilanteisiin, työstä esiin nousseiden ongelmien / haasteiden käsittelyyn, jotka kohdistuvat yksittäiseen työntekijään tai koko työyhteisöön. Tavoitteena on tukea ja auttaa yksilöä tai työyhteisöä selviytymään tilanteessa. Muihin työnohjausmuotoihin verrattuna ohjaus voi olla tilanteesta riippuen lyhytkestoisempaa, kertoja voi olla esim. 1 - 10. Mielenterveys- ja päihdetyön ryhmätyönohjaus, 90 min, alle 12 henkilöä Mielenterveys- ja päihdetyöryhmien työnohjausryhmät ovat moniammatillisia. Työohjausryhmässä voi olla mukana mm. lääkäreitä, sairaanhoitajia, psykologeja, lähihoitajia, sosionomeja ja toimintaterapeutteja. Työohjauksella on kaksi tarkoitusta, 1) kehittää asiakastyön laatua moniammatillisen yhteisen dialogin, reflektion ja työtapojen pohdinnan kautta ja 2) tukea työntekijöiden työhyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuden käsitellä vaikeita asiakastilanteita ja vahvistamalla osaamista yhteisen dialogisen keskustelun kautta. Mielenterveys- ja päihdetyön työnohjausta tarvitaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden työryhmissä. Mielenterveys- ja päihdetyön ryhmätyönohjaus, 90 min, yli 12 henkilöä Mielenterveys- ja päihdetyöryhmien työnohjausryhmät ovat moniammatillisia. Työohjausryhmässä voi olla mukana mm. lääkäreitä, sairaanhoitajia, psykologeja, lähihoitajia, sosionomeja ja toimintaterapeutteja. Työohjauksella on kaksi tarkoitusta, 1) kehittää asiakastyön laatua moniammatillisen yhteisen dialogin, reflektion ja työtapojen pohdinnan kautta ja 2) tukea työntekijöiden työhyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuden käsitellä vaikeita asiakastilanteita ja vahvistamalla osaamista yhteisen dialogisen keskustelun kautta. Mielenterveys- ja päihdetyön työnohjausta tarvitaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden työryhmissä. Perhehoitajien ryhmätyönohjaus, 90 min, alle 12 henkilöä Perhehoitajien työnohjaus. Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä lyhyt- tai pitkäaikaisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan. Perhehoitoa voidaan järjestää lastensuojelussa ja erityisryhmien ja ikäihmisten palveluissa. Esim. perhehoitoon sijoitetulla lapsella voi olla takanaan vaikeita elämänkokemuksia ja hän voi tarvita paljon tukea arkipäivässä. Perhehoitajien työnohjauksen tehtävänä on tukea perhehoitajia heidän tehtävässään. Perhehoitajien työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti ryhmätyönohjauksena ja erityistilanteissa voi työnohjausta olla lyhytaikaisesti myös perhekohtaisesti Perhehoitajien ryhmätyönohjaus, 90 min, yli 12 henkilöä Perhehoitajien työnohjaus. Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä lyhyt- tai pitkäaikaisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan. Perhehoitoa voidaan järjestää lastensuojelussa ja erityisryhmien ja ikäihmisten palveluissa. Esim. perhehoitoon sijoitetulla lapsella voi olla takanaan vaikeita elämänkokemuksia ja hän voi tarvita paljon tukea arkipäivässä. Perhehoitajien työnohjauksen tehtävänä on tukea perhehoitajia heidän tehtävässään. Perhehoitajien työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti ryhmätyönohjauksena ja erityistilanteissa voi työnohjausta olla lyhytaikaisesti myös perhekohtaisesti. Lääkäreiden työnohjaus, 45 min, yksilötyönohjaus Lääkärityönohjaus on tarkoitettu erilaisiin tarpeisiin potilastyötä tekeville kliinikoille ja lääkärityöyhteisöille ja on tarkoitettu mm. potilastyönohjaukseen tukemaan työhyvinvointia potilas-lääkäri -hoitosuhteissa. Työnohjausta annetaan pääasiassa lääkäriryhmille, mutta erityisestä tarpeesta sitä voidaan tarjota myös yksilöille. Työnohjaus antaa varmuutta tehdä työtä omana itsenä. Se on ammatillisen kehittymisen menetelmä, joka auttaa huolehtimaan omasta jaksamisesta. Lääkäreiden työnohjaus, 90 min, ryhmätyönohjaus alle 12 henkilöä Lääkärityönohjaus on tarkoitettu erilaisiin tarpeisiin potilastyötä tekeville kliinikoille ja lääkärityöyhteisöille ja on tarkoitettu mm. potilastyönohjaukseen tukemaan työhyvinvointia potilas-lääkäri -hoitosuhteissa. Työnohjausta annetaan pääasiassa lääkäriryhmille, mutta erityisestä tarpeesta sitä voidaan tarjota myös yksilöille. Työnohjaus antaa varmuutta tehdä työtä omana itsenä. Se on ammatillisen kehittymisen menetelmä, joka auttaa huolehtimaan omasta jaksamisesta. Lääkäreiden työnohjaus, 90 min, ryhmätyönohjaus yli 12 henkilöä Lääkärityönohjaus on tarkoitettu erilaisiin tarpeisiin potilastyötä tekeville kliinikoille ja lääkärityöyhteisöille ja on tarkoitettu mm. potilastyönohjaukseen tukemaan työhyvinvointia potilas-lääkäri -hoitosuhteissa. Työnohjausta annetaan pääasiassa lääkäriryhmille, mutta erityisestä tarpeesta sitä voidaan tarjota myös yksilöille. Työnohjaus antaa varmuutta tehdä työtä omana itsenä. Se on ammatillisen kehittymisen menetelmä, joka auttaa huolehtimaan omasta jaksamisesta.

Alkuperäinen ilmoitus

Ilmoitusnumero 2020-037380
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Uraohjauspalvelut (79634000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1D9 FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D9 FI1D9 FI1D FI1D FI1D
Osoitetiedot Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Nuottasaarentie 5 90400 Oulu FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma