Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

Helsinki, Suomi | DigiFinland Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 10.11.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Toteutettava hankinta liittyy ensisijaisesti tarpeeseen siirtää pitkäaikaisarkistoinnin piirissä sähköisessä muodossa olevat asiakas- ja potilastiedot Kanta-palveluiden Potilastiedon arkistoon sekä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.|| Toissijaisesti samassa yhteydessä siirretään muut kuin Kanta-säilytettävät asiakirjat soveltuvaan säilytyspaikkaan. Tällaisia asiakirjoja voi olla esimerkiksi laskut, ajanvaraukset, sosiaalihuollossa syntyneet potilastiedot tai useat eri lomakkeet.|| Hankinnan myötä pyritään toteuttamaan olemassa olevissa potilastietojärjestelmissä säilytysvelvollisuuden piirissä olevien tietojen arkistointi vaatimusten mukaisesti ja kustannustehokkaasti. Hankinnan tavoitteet koostuvat näin ollen arkistointivelvoitteen täyttämisen lisäksi kustannussäästöistä, jotka muodostuvat siitä, että aktiivikäytöstä poistuneiden järjestelmien sopimukset voidaan päättää.|| Dynaaminen hankintajärjestelmä on perustettu sen vuoksi, että alueelliset tarpeet täsmentyvät alueiden siirtoprojektien käynnistyessä ja ehdot täyttävien toimittajien liittyminen hankintajärjestelmään on haluttu mahdollistaa hankinnan ollessa käynnissä. Tarkat tiedot siirrettävistä järjestelmistä annetaan osallistuville toimittajille hankintavaiheen yhteydessä.

 

 

Ilmoitusnumero 574453-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Datapalvelut (72300000)
EUVL S 218
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot DigiFinland Oy
Helsinki
hankinnat@digifinland.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:574453-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED