Maaperänäytteenotto ja havaintoputkien asennukset Suomen alueella vuosina 2021-2025

Suomi | Geologian tutkimuskeskus
Julkaistu 3 vuotta sitten | 20.12.2020 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 17.12.2025 13:51 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee GTK:n tutkimuskohteille eri puolella Suomea hankittavaa maaperänäytteenottoa ja pohjaveden havaintoputkien asennuksia. GTK hankkii näitä palveluja tämän dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisilla sisäisillä kilpailutuksilla. Vuosittainen kairausmäärä on yhteensä arviolta noin 2 000...3 000 metriä. Erillisiä työkohteita on vuosittain 5 - 10 kpl ja keskimääräinen kairausmäärä yhdellä työmaalla vaihtelee 100....500 m välillä. Työ tehdään Gm200 tai vastaavalla koneella, jonka nostovoiman on oltava vähintään 140 kN, syöttövoiman 80 kN ja vääntövoiman on oltava vähintään 3250 Nm 0-70 rpm ja 6200 Nm 0-35 rpm alueella. Havaintoputken materiaali PEH. Asennettavan putken sisämitan oltava vähintään 50 mm. Siiviläputket asennetaan pohjavesipinnan alapuolelle läpäiseviin maalajikerroksiin. Mikäli siiviläputki asennetaan hienohiekka-silttikerroksiin, pitää varmistaa, ettei putki pääse tukkeutumaan myöhemmin. Pohjavesiputki varustetaan metallisella lukittavalla suojaputkella, jonka oltava asennuksen jälkeen tukevasti kiinni maassa. Suojaputken ympärille laitetaan tiivis maakerros (esim. bentoniitti). Kairausten maalajihavainnot (maaperän kerrosjärjestys ja havaittujen rajapintojen syvyydet) sekä asennettujen havaintoputkien rakennetiedot merkitään ylös kairauspöytäkirjoihin maastossa. Urakoitsija toimittaa havaintoputkikortit ja maalajihavainnot, sekä kairaustiedot tiedostona (INFRA-formaattina). Havaintoputkirei'issä tehdään kalliovarmistus vähintään 3 metriin. GTK:n toiminta-ajatuksen keskeisin sisältö, geologisen tiedon tuottaminen maankamaran hallitun ja kestävän käytön edistämiseksi, luo perustan GTK:n ympäristöpolitiikalle. GTK huomioi ympäristönäkökohdat sekä kartoitus- ja tutkimustoimintansa suuntaamisessa että omien toiminta-tapojensa kehittämisessä. Yhtenä GTK:n ympäristöpäämääränä on se, että ostopalveluina hankittavien palvelujen toimittajat noudattavat GTK:n ympäristönpolitiikan edellyttämiä toimintatapoja. GTK:n ympäristöpolitiikasta saa tietoa GTK:n kotisivuilta osoitteessa http://www.gtk.fi/gtk/ymparistopolitiikka. Työmailla urakoitsijalla on oltava valmiudet mm. öljyvahinkojen torjuntaan ja huolehdittava työkohteiden siistimisestä. Mahdollisen öljy-/ympäristövahingon tms sattuessa siitä ilmoitetaan välittömästi GTK:n edustajalle ja ryhdytään toimiin vahingon minimoimiseksi. Tarvittaessa hyväksytettävä mahdollisten ympäristövahinkojen hoitaminen paikallisilla viranomaisilla. Koneessa tulee olla biohajoavat hydrauliöljyt. Kullakin työvuorolla tulee olla miehityksenä kaksi henkilöä täysiaikaisesti. Urakoitsija suorittaa työt yleisesti hyväksytyn käytännön ja Geologian tutkimuskeskuksen kairausten ja mittauspalveluiden työehtojen (liite 1) mukaisesti. Riskien havainnointi ja ennakointi on yksi merkittävimmistä keinoista estää tapaturmien sattuminen. Urakoitsija tekee jokaisen työmaan alussa arvioinnin riskeistä ja päivittää sen tarvittaessa. Tilaaja toimittaa tiedot mahdollisista suojelualueista tai muista erityishuomiota vaativista alueista. Työmailla on käytettävä turvakenkiä, kypärää, suojalaseja, kuulonsuojaimia sekä huomiovaatteita. Mikäli työmaalla havaitaan puutteita henkilökohtaisissa suojaimissa, on puutteet välittömästi korjattava tai kyseinen henkilö on poistettava työmaalta. Työnjohtaja toimittaa tilaajalle turvallisuus/poikkeamahavainnot viipymättä tilaajalle. Kone erotetaan maastosta omaksi työmaakseen huomionauhoin ja työmaa-alueesta ilmoitetaan selvin kieltokyltein. Yhteystiedoissa eristetyn alueen kulkuaukolla on oltava (puhelinnumero). Lisäksi tarvittavat suojavälineet osoitetaan merkillä.

Ilmoitusnumero 2020-060713
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut (71351000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot Geologian tutkimuskeskus
Vuorimiehentie 5 02151 Espoo FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma