Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä Keski-Uudenmaan sote

Suomi | Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Julkaistu 2 vuotta sitten | 14.11.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Luokka 1 Neuropsykologinen kuntoutus Hankinnan kohteena on neuropsykologinen kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutus. Neuropsykologista kuntoutusta tarvitaan erilaisten neurologisten vammojen ja sairauksien sekä kehityksellisten vaikeuksien, kuten oppimisvaikeuksien tai tarkkaavuushäiriön yhteydessä. Neuropsykologisen kuntoutustarpeen arviointi edeltää kuntoutuksen toteuttamista. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää haasteiden tarkempi laatu ja kuntoutuksen tarve. Kuntoutuksen tarkoituksena on lievittää aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä ja tukea valmiuksia arjessa selviytymiseen, opiskeluun ja työntekoon. Palvelun asiakkaina on lapsia ja aikuisia. Palveluun kuuluu yhteistyö asiakkaan, läheisten, verkostojen ja tilaajan kanssa. ILMOITA TÄSSÄ LUOKAT JOITA HAKEMUS KOSKEE ILMOITA TÄSSÄ LUOKAT JOITA HAKEMUS KOSKEE. Tässä ehdokas ilmoittaa luokat joita hakemus koskee. Luokka 2 Toimintaterapia Hankinnan kohteena on toimintaterapian tarpeen arviointi ja toimintaterapian toteuttaminen. Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea asiakasta toimimaan mahdollisimman omatoimisesti omassa arkiympäristössään. Toimintaterapiassa pyritään ylläpitämään tai parantamaan asiakkaan toimintakykyä. Toimintaterapiaan voi sisältyä apuvälineen tai ortoosin tarpeen arviointi ja apuvälineen käytön ohjaus. Toimintaterapia-arvion tarkoituksena on selvittää haasteiden tarkempi laatu ja kuntoutuksen tarve. Toimintaterapiassa voidaan tukea ja vahvistaa esimerkiksi arjessa selviytymistä, työkykyä, sosiaalisia taitoja tai leikkitaitoja. Toimintaterapia toteutetaan asiakkaan toiveet, elämäntilanne ja voimavarat huomioiden. Palvelun asiakkaina on lapsia ja aikuisia. Palveluun kuuluu yhteistyö asiakkaan, läheisten, verkostojen ja tilaajan kanssa. Luokka 3 Fysioterapia Hankinnan kohteena on fysioterapian tarpeen arviointi ja fysioterapian toteuttaminen. Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on saavuttaa asiakkaan paras mahdollinen liikkumis- ja toimintakyky joko itsenäisesti tai apuvälineiden avulla. Fysioterapiassa pyritään edistämään, palauttamaan ja ylläpitämään asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä. Fysioterapia-arvion tarkoituksena on selvittää liikkumisen ja toimintakyvyn haasteet ja kuntoutuksen tarve. Palvelun asiakkaina on lapsia ja aikuisia. Palveluun kuuluu yhteistyö asiakkaan, läheisten, verkostojen ja tilaajan kanssa. Luokassa hankinnan kohteena ovat myös lymfaterapiapalvelut. Luokka 4 Lasten psykoterapiapalvelut Hankinnan kohteena ovat lasten psykoterapiapalvelut (jatkossa myös ”palvelu”). Lasten psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto, joka perustuu riittävästi tutkittuun ja käytännölliseen näyttöön perustuvaan psykologiseen ja teoreettiseen tietämykseen. Psykoterapia on ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä ohjaavat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. Sovellettavan psykoterapiasuuntauksen tulee perustua tieteellisesti tutkittuun yhtenäiseen psykologiseen teoriaan, joka auttaa ymmärtämään sekä ihmisen normaalia kehitystä että psyykkisten häiriöiden eri muotoja. Lasten psykoterapian keinoin autetaan lapsia, joilla on mielenterveyden häiriöitä tai psyykkisiä ongelmia. Häiriön tai ongelman ilmenemismuoto voi olla psyykkisen ohella ruumiillinen tai sosiaalinen. Lasten psykoterapian tavoitteena on myös poistaa esteitä kasvun ja kehityksen tieltä sekä tukea normaalia kasvua ja kehitystä. Hankinnan kohteena olevaan palveluun kuuluu esimerkiksi yksilöpsykoterapiaa, ryhmäterapiaa, perheterapiaa ja vanhempainohjausta asiakkaan tarpeen mukaisesti. Terapiaa voi edeltää terapiatarpeen arviointi. Palvelun asiakkaina on alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Palveluun kuuluu yhteistyö asiakkaan, asiakkaan perheen, verkostojen ja tilaajan kanssa. Luokka 5 [palvelun nimi] Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta. Luokka 6 [palvelun nimi] Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta. Luokka 7 [palvelun nimi] Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta. Luokka 8 [palvelun nimi] Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta. Luokka 9 [palvelun nimi] Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

Ilmoitusnumero 2021-086057
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Terveyspalvelut (85100000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1B1 FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI
Osoitetiedot Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
PL 46 05801 Hyvinkää FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma