Kallionäytekairaukset Suomen alueella vuosina 2021-2025

Suomi | Geologian tutkimuskeskus
Julkaistu 4 vuotta sitten | 11.10.2020 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 31.12.2025 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee kallionäytteenottoa GTK:n tutkimuskohteille eri puolella Suomea. GTK hankkii näitä palveluja tämän dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisilla kilpailutuksilla. Vuosittainen kairausmäärä on yhteensä arviolta noin 5 000...7 000 metriä. Erillisiä työkohteita on vuosittain 4 - 5 kpl ja keskimääräinen kairausmäärä yhdellä työmaalla on 1 000....2 000 m. Työmaat pyritään jaksottamaan kahteen vaiheeseen, jolloin alkuvuonna kairataan yksi jakso ja syyskautena toinen jakso. Kalliosydännäytteen kairausta tehdään T56-, T76- tai vastaavilla wirelinekalustoilla reikäsyvyyksien ollessa yleensä 100 – 300 metriä, joillakin työmailla maksimireikäsyvyys saattaa olla jopa 1 000 metriä. Joillain työmailla voidaan olosuhteista johtuen joutua kairaamaan kolmoisteräputkella ja käyttämään kairauspolymeerejä näytteensaannin turvaamiseksi. Kairauskemikaaleja käytettäessä niiden tulee olla ympäristöviranomaisten hyväksymiä. Niistä tulee toimittaa käyttöturvallisuustiedotteet tilaajalle ennen käyttöönottoa. Urakoitsija suorittaa työt yleisesti hyväksytyn käytännön ja Geologian tutkimuskeskuksen kairausten ja mittauspalveluiden työehtojen (liite 1) mukaisesti. Riskien havainnointi ja ennakointi on yksi merkittävimmistä keinoista estää tapaturmien sattuminen. Käytettävä turvakenkiä, kypärää, suojalaseja, kuulonsuojausta sekä huomiovaatteita. Mikäli työmaalla havaitaan puutteita henkilökohtaisissa suojaimissa, on puutteet välittömästi korjattava tai kyseinen henkilö on poistettava työmaalta. Työnjohtaja toimittaa tilaajalle turvallisuus/poikkeamahavainnot viipymättä tilaajalle. Kone erotetaan maastosta omaksi työmaakseen huomionauhoin ja työmaa-alueesta ilmoitetaan selvin kieltokyltein. Yhteystiedoissa eristetyn alueen kulkuaukolla on oltava (puhelinnumero). Lisäksi tarvittavat suojavälineet osoitetaan merkillä. Kairaustyömailla urakoitsijalla on oltava valmiudet mm. öljyvahinkojen torjuntaan ja huolehdittava työkohteiden siistimisestä ja tarvittaessa hyväksytettävä mahdollisten ympäristövahinkojen hoitaminen paikallisilla viranomaisilla. Mahdollisen öljy-/ympäristövahingon tms sattuessa siitä ilmoitetaan välittömästi GTK:n edustajalle ja ryhdytään toimiin vahingon minimoimiseksi. Urakoitsija tekee jokaisen työmaan alussa arvioinnin riskeistä ja päivittää sen tarvittaessa. Tilaaja toimittaa tiedot mahdollisista suojelualueista tai muista erityishuomiota vaativista alueista. GTK:n edustaja esittää ja merkitsee alustavan reitin reikäpaikalle, joka tarkistetaan urakoitsijan toimivaltaisen edustajan kanssa ja lopullisen vastuun koneen siirrosta ottaa urakoitsija. Kaltevuus mitataan joka ajon jälkeen ja urakoitsija tekee listan mittauksista joka lähetetään tilaajalle. Näytteet on säilytettävä työmaalla huolellisesti, erityisesti on varottava näytteiden sekaantumista. Näytteet pyritään säilyttämään lukitussa tilassa.

Ilmoitusnumero 2020-055593
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut (71351000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot Geologian tutkimuskeskus
Vuorimiehentie 5 02151 Espoo FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma