Henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden hankinta dynaamisessa hankintajärjestelmässä

Suomi | Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 18.3.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Luokka 1 Henkilökohtaisen avun palvelut Hankinnan kohteena on henkilökohtaisen avun palvelu. Henkilökohtaisen avun palvelu perustuu vammaispalvelulain (380/1987) 8 § (vammaisille tarkoitetut palvelut), 8 c § (henkilökohtainen apu) ja 8 d §:ään (henkilökohtaisen avun järjestämistavat). Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan tässä laissa vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Palveluun kuuluu asiakkaan avustaminen sellaisissa kotioloissa tehtävissä hoitotoimenpiteissä ja lääkehuollossa, jotka asiakas voisi ilman vamman tai sairauden aiheuttamaa rajoitetta tehdä itse. Palveluun kuuluu tarvittaessa asiakkaan terveydentilan seuranta. Hankinnan kohteena on henkilökohtaisen avun palvelu ostopalveluna. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Luokka 2 Tukihenkilöpalvelu Hankinnan kohteena on tukihenkilöpalvelu. Tukihenkilöpalvelua voidaan järjestää vammaispalvelulain 8 §: (vammaisille tarkoitetut palvelut), kehitysvammalain 2 §:n tai sosiaalihuoltolain 16 §:n (sosiaaliohjaus), 17 §:n (sosiaalinen kuntoutus) tai 28 §:n (muut sosiaalipalvelut) perusteella. Tukihenkilöpalvelun tehtävänä on asiakkaan itsenäisen toimintakyvyn tukeminen ja hyvinvoinnin ja edistäminen. Palvelu vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta kaikilla elämän osa-alueilla. Sen tehtävänä on edistää ja tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämistä asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisella tavalla. Palvelu voi olla osana laajempaa palvelukokonaisuutta tai toteutua yksinomaisena. Tukihenkilöpalvelulla tuetaan esimerkiksi asumista, liikkumista, arjen toimintoja, asiointia, sosiaalista vuorovaikutusta, palvelujen käyttämistä, opiskelua tai työssäkäyntiä ja muita vastaavia asioita. Palveluun kuuluu asiakkaan avustaminen sellaisissa kotioloissa tehtävissä hoitotoimenpiteissä ja lääkehuollossa, jotka asiakas voisi ilman vamman tai sairauden aiheuttamaa rajoitetta tehdä itse. Palveluun kuuluu tarvittaessa asiakkaan terveydentilan seuranta. Tukihenkilöpalvelu voi olla valmennuksellista, jolloin sen tavoitteena voi olla uusien taitojen omaksumisen tukeminen. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Luokka 3 Vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyö Hankinnan kohteena on vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyö. Vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyö on vaativaa, asiakkaan kotona toteutuvaa palvelua, johon sisältyy yleensä kokonaisvaltainen hoito, hoiva ja asiakkaan itsenäisen toimintakyvyn tukeminen asiakkaan tarpeen mukaisesti. Vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyötä voidaan järjestää vammaispalvelulain 8 §: (vammaisille tarkoitetut palvelut), kehitysvammalain 2 §:n tai sosiaalihuoltolain 17 §:n (sosiaalinen kuntoutus), 19 §:n (kotipalvelut), 20 §:n (kotihoito) perusteella tai 28 §:n (muut sosiaalipalvelut) perusteella. Vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyö voi sisältää terveydenhuoltoon kuuluvia tehtäviä, joiden järjestäminen perustuu terveydenhuoltolakiin (1326/2010). Vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyö järjestetään yleensä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilötyövoimalla. Vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyön tehtävänä on asiakkaan kotona toteutuvan terveyden- ja sairaanhoidon toteuttaminen, itsenäisen toimintakyvyn tukeminen ja hyvinvoinnin ja edistäminen asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Palvelu vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta kaikilla elämän osa-alueilla. Hoito- ja huolenpitotyöhön voi kuulua asiakkaan tarpeen mukaisessa laajuudessa terveydenhuoltolain 25 §:n tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Palvelun tarkoituksena on edistää ja tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämistä. Vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyöllä tuetaan esimerkiksi asumista, liikkumista, arjen toimintoja, asiointia, sosiaalista vuorovaikutusta, palvelujen käyttämistä, opiskelua tai työssäkäyntiä ja muita vastaavia asioita. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

Ilmoitusnumero 2021-067609
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1C FI1C FI1C FI1C
Osoitetiedot Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
PL 46 05801 Hyvinkää FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma