Digi- ja väestötietoviraston dynaaminen hankintajärjestelmä – vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut

Suomi | Digi- ja väestötietovirasto
Julkaistu 4 vuotta sitten | 22.8.2020 Alkuperäinen ilmoitus

*HANKINNAN TAUSTA JA KOHDE* DVV:n yhtenä tehtävänä on toteuttaa valtiovarainministeriön asettamaa Kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa (KaPA). Ohjelmakokonaisuuteen sisältyy kansallisen palveluväylän, kansallisen tunnistusratkaisun, rooli- ja valtuutuspalvelun sekä kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemien palvelunäkymien kehittäminen. Suomessa julkishallinnolla on lakisääteinen velvoite käyttää vahvassa sähköisessä tunnistautumisessa DVV:n Suomi.fi-tunnistus-palvelua. Hankinnan kohteena ovat kansalliseen luottamusverkostoon kuuluvan palveluntarjoajan tarjoamat vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut. Vahvan sähköisen tunnistamisen tapahtumia on tarkoitus hyödyntää DVV:ssa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) nojalla henkilötietojen hakemiseen väestötietojärjestelmästä. Henkilötietoja voidaan välittää julkishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin sekä myös muihin sähköisen asioinnin tukipalveluihin liitettyihin asiointipalveluihin. Välityspalvelun tarjoaja (Toimittaja) voi välittää yhtä tai useampaa luottamusverkoston vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä. DVV voi valita yhden tai useamman Toimittajan. *HANKINTAAN KOHDISTUVAT ERITYISVAATIMUKSET JA MUUT EHDOT* Dynaamisessa hankintajärjestelmässä käytetään yksinomaan sähköisiä viestintätapoja. Dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa tehtäviin hankintoihin kohdistuvat erityisvaatimukset yksilöidään dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille toimitettavissa tarjouspyynnöissä. Kaikkien järjestelmän puitteissa toteutettavien hankintojen osalta tulee kuitenkin täyttyä seuraavat edellytykset: - Toimittaja on kansalliseen tunnistuspalveluntarjoajien luottamusverkostoon kuuluva vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelun tarjoaja, jonka palvelu täyttää korotetun tai korkean varmuustason vaatimukset - Toimittajan palvelu täyttää muutoinkin sähköisen tunnistamisen sääntelyn vaatimukset - Toimittajan palvelu täyttää muun erityissääntelyn asettamat vaatimukset (toimittaja on palveluntarjonnassaan huomioinut mm. henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset, palvelun esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvän sääntelyn, tietosuoja- ja tietoturvalainsäädännön asettamat vaatimukset, aineistoja koskevat suojaustasovaatimukset) Valitun toimittajan kanssa solmitaan palvelua koskevan hankintasopimuksen lisäksi turvallisuussopimus ja palveluntarjontaan osallistuvilta henkilöiltä edellytetään henkilöturvallisuusselvitys ja salassapitositoumus. DVV:lla on tarkentavia turvallisuus- ja tietoturvavaatimuksia salassa pidettävälle tiedolle ja sen käsittelylle. Toimittajan tehtävänä on toimittaa kulloinkin hankinnan kohteena olevat palvelut suomen, ruotsin ja englannin kielellä (ks. ilmoituksen kohta "Tarjouspyynnön muut ehdot"). Hankintayksikön ja toimittajan välinen yhteistyö toteutetaan suomen kielellä.

Ilmoitusnumero 2020-052356
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Valtionhallinnon tukipalvelut (75130000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot Digi- ja väestötietovirasto
PL 123 00531 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma