Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες

Αθήνα, Kreikka | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Julkaistu 3 vuotta sitten | 12.10.2021 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 31.8.2026 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Η Πρόσκληση αφορά στη λειτουργία του «Μηχανισμού Χρηματοδότησης μέσω Εμπορικών Τραπεζών».|| Απευθύνεται σε Πιστωτικά Ιδρύματα που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Ειδική Υπηρεσία|| Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης με σκοπό τη χρηματοδότηση Τελικών Αποδεκτών με Δάνεια Ταμείου|| Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Δάνεια Συγχρηματοδότησης. Τα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα,|| θα υπογράψουν Επιχειρησιακή Συμφωνία με τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του|| Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130). Οι|| όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω συνεργασίας περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση και|| εξειδικεύονται στους κύριους όρους της Επιχειρησιακής Συμφωνίας που αποτελούν Παράρτημα της|| παρούσας (Παράρτημα IV).

 

 

Ilmoitusnumero 516804-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Pankki- ja sijoituspalvelut (66100000)
EUVL S 198
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Αθήνα
rrfagov@minfin.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516804-2021:TEXT:EL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED