Usluga izrade idejnog projekta za novu dvokolosiječnu željezničku prugu na dionici Skradnik-Krasica-Tijani

Zagreb, Kroatia | HŽ Infrastruktura d.o.o.
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Predmet nabave je usluga „Izrade idejnog projekta novu dvokolosiječnu željezničku prugu na dionici Skradnik-Krasica-Tijani“:
Izrada projektne dokumentacije uključuje:
• Provođenje svih pripremnih radova (terenskih i laboratorijskih istražnih radova)
• Izradu Idejnog projekta s pripadajućim elaboratima i dokumentacijom potrebnom za ishođenje lokacijske dozvole
• Ishođenje lokacijske dozvole

Ilmoitusnumero 118472-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Insinöörialan suunnittelupalvelut (71320000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot HŽ Infrastruktura d.o.o.
Zagreb
eufunds@hzinfra.hr
https://ted.europa.eu/hr/notice/-/detail/118472-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

гр. София, Bulgaria | МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Обществената поръчка е за доставка на електрическа енергия СрН и електрическа енергия НН по свободно договорени цени съгласно Закон за енергетиката и Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Номера (ИТН / EIC), местоположението (адрес), мрежови оператор, напрежение на присъединяване и търговско мерене за всеки един от захранваните обекти са подробно описани в Техническата  спецификация.
Захранваните обекти са собственост на „Метрополитен“ ЕАД.
Всички обекти, захранвани със СрН, са първа категория на електрозахранване. Обектите на „Метрополитен“ ЕАД, захранвани с НН, са трета категория на електрозахранване.
Изпълнението на поръчката следва да е в пълно съответствие с Техническата спецификация.

Във връзка с искане на възложителя № М-0796 / 21.02.2024 г. за продължаване на извършването на доставки на електрическа енергия след изтичане срока на Договор № 97 / 07. 03. 2024 г. същият да продължи своето действие със същият предмет на доставка при запазване на същите доголени условия, до сключването на следващ договор с аналогичен предмет, в резултат на текущата процедура по ЗОП при възложителя, но за не повече от 12 (дванадесет) месеца.

Ilmoitusnumero 118946-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sähkö (09310000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД
гр. София
nruseva@metropolitan.bg
https://ted.europa.eu//notice/-/detail/118946-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

IZVOĐENJE RADOVA CJELOVITE OBNOVE OSNOVNE ŠKOLE I.G.KOVAČIĆ I XVIII GIMNAZIJE

Zagreb, Kroatia | Grad Zagreb
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Predmet nabave je: IZVOĐENJE RADOVA CJELOVITE OBNOVE OSNOVNE ŠKOLE I.G.KOVAČIĆ I XVIII GIMNAZIJE.

Projekt cjelovite i energetske obnove zgrade Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i XVIII Gimnazije prijavljen je na Poziv NPOO.C6.1.R1-I1.04 za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru operativnog programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koji u ulozi Nadzornog tijela provodi Republika Hrvatska, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, koji financira Europska unija iz Mehanizma za oporavak i otpornost (plan NextGenerationEU )...
CPV: 45210000-2

Ilmoitusnumero 119382-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Talonrakentaminen (45210000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Grad Zagreb
Zagreb
javna.nabava@zagreb.hr
https://ted.europa.eu/hr/notice/-/detail/119382-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

”Събиране и транспортиране на битовите отпадъци на община Велинград, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, почистване на нерегламентирани струпвания на отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване на улици, които не са четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Велинград”

гр.Велинград, Bulgaria | ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

"Събиране и транспортиране на битовите отпадъци на община Велинград, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, почистване на нерегламентирани струпвания на отпадъци,  зимно поддържане и снегопочистване на улици, които не са четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Велинград".
Настоящата обществена поръчка касае предоставяне на услуги по:
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци, в осигурени от изпълнителя съдове;
2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – машинно и ръчно метене, машинно и ръчно миене,
3. Почистване на нерегламентирани струпвания на отпадъци;
4. Дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци;
5. Дейности по зимно поддържане и снегопочистване.
Тези услуги ще се предоставят на населението на Община Велинград. 
Изготвена е документация за участие, техническа спецификация, образци и проект на договор, съгласно които документи участниците следва да подготвят офертите си.

С Допълнително споразумение към Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги №87/07.02.2022г. страните се споразумяха за следното:
Чл.1. Променя се чл.4 от Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги №87/07.02.2022г. и срокът за извършване на дейностите по "СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СТРУПВАНИЯ НА ОТПАДЪЦИ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ, КОИТО НЕ СА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД" по Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги №87/07.02.2022г. се определя до сключване на договор с изпълнител след провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП.
Чл.2. Всички останали клаузи от Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги №87/07.02.2022г. остават непроменени и в сила за страните.

Ilmoitusnumero 119722-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Paperinkeräyspalvelut (90511400)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
гр.Велинград
apaligorov@abv.bg
https://ted.europa.eu//notice/-/detail/119722-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Servicios para el Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Tecnológico de Instalaciones de la Universidad de Sevilla.

Sevilla, Espanja | Rectorado de la Universidad de Sevilla
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Acuerdo Marco de Servicios para el Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Tecnológico de Instalaciones de la Universidad de Sevilla: 12 lotes

Con fecha 1 de febrero de 2024, se recibe del Director del Servicio de Mantenimiento solicitud de prórroga del acuerdo marco

Ilmoitusnumero 119930-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto (50700000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Rectorado de la Universidad de Sevilla
Sevilla
contratacion@us.es
https://ted.europa.eu//notice/-/detail/119930-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Servicios para el Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Tecnológico de Instalaciones de la Universidad de Sevilla.

Sevilla, Espanja | Rectorado de la Universidad de Sevilla
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Acuerdo Marco de Servicios para el Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Tecnológico de Instalaciones de la Universidad de Sevilla: 12 lotes

Con fecha 1 de febrero de 2024, se recibe del Director del Servicio de Mantenimiento solicitud de prórroga del acuerdo marco.

Ilmoitusnumero 120373-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto (50700000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Rectorado de la Universidad de Sevilla
Sevilla
contratacion@us.es
https://ted.europa.eu//notice/-/detail/120373-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – projekt 2 – rewitalizacja wraz z zagospodarowaniem terenu (…) budynku zlokalizowanego (…) ul. Sienkiewicza 26 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Łódź, Puola | Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja zadania pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – projekt 2 – rewitalizacja wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną budynku zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 26 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia i w tomie II SIWZ – formularz aktu umowy

I. Aneks nr 6 z dnia 22.12.2023 r., którego dotyczy obowiązek publikacji ogłoszenia o modyfikacji umowy:
W związku ze zgłoszeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę roszczenia waloryzacyjnego dotyczącego zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy, a także z uwagi na zaistnienie przesłanek, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, tj. istotnej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, koniecznym stało się wprowadzenie zmiany do przedmiotowej umowy w zakresie dodania postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian (waloryzacji) wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w zakresie robót podstawowych, począwszy od dnia 01.07.2022 roku do zakończenia obowiązywania umowy.
II. Wcześniejsze modyfikacje umowy:
a) Aneks nr 5 z dnia 12.12.2023 r. - zmiana Terminu Realizacji Inwestycji na dzień 15.12.2023 r., roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane; po zmianie łączne wynagrodzenie ryczałtowe - 6 852 579,57 zł brutto, 5 571 202,91 zł netto.
b) Aneks nr 4 z dnia 16.08.2023 r. - zmiana Terminu Realizacji Inwestycji na dzień 09.10.2023 r., w tym dokumentacja projektowa do 12.07.2023 r.
c) Aneks nr 3 z dnia 24.01.2023 r. - zmiana Terminu Realizacji Inwestycji na dzień 31.05.2023 r., w tym dokumentacja projektowa do 20.12.2022 r.
d) Aneks nr 2 z dnia 15.11.2022 r. - Termin Realizacji Inwestycji 31.05.2023 r., w tym dokumentacja projektowa do 10.12.2022 r.
e) Aneks nr 1 z dnia 18.07.2022 r. - zmiana Terminu Realizacji Inwestycji 31.05.2023 r., w tym dokumentacja projektowa do 09.10.2022 r.

Ilmoitusnumero 120643-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Łódź
zamowienia@zim.uml.lodz.pl
https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/120643-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

„Извършване на охранителни услуги с невъоръжена физическа охрана на обекти на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Стара Загора и Кърджали“, в три обособени позиции.

гр.Пловдив, Bulgaria | ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Извършване на охранителни услуги с невъоръжена физическа охрана на обекти на ТД на НАП Пловдив, находящи
се в гр. Пловдив на адрес ул. "Скопие" № 106 бл. 1 и бл. 2 и ул. "Чернишевски" № 3, в гр. Стара Загора на ул.
Кенали № 1 и в гр. Кърджали на ул. "Деспот Слав" № 1, съгласно приложените технически спецификации в три
обособени позиции.
Mясто на изпълнение: административните сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в гр. Пловдив на адрес ул.
"Скопие" № 106 бл. 1 и бл. 2 и ул. "Чернишевски" № 3.

Месечната вноска по чл. 7, ал. 2 от договора се променя на 6 673,95 лв. (словом: шест хиляди шестстотин
седемдесет и три лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС или 8 008,74 лв. (словом: осем хиляди и осем лева и
седемдесет и четири стотинки) с включен ДДС, като договорът се прекратява при достигане на лимитната
стойност по чл. 7, ал. 5 от същия.
Текстът на чл. 7, ал. 3 от договора се изменя по следния начин:
Месечната вноска (МВ) без вкл. ДДС се формира по следния начин:
МВ = МВ /за Скопие бл.1/+ МВ /за Скопие бл. 2/+ МВ /за Чернишевски/
МВ /за Скопие бл.1/= 2х(МРЗ+МОДхОСР%)+ДР
МВ /за Скопие бл.2/= 2х(МРЗ+МОДхОСР%)+ДР
МВ /за Чернишевски/= 2х(МРЗ+МОДхОСР%)+ДР, където
МРЗ /минималната работна заплата за страната в лева/- нормативно установена; МОД /минимален осигурителен
доход за страната в лева/- нормативно установен; ОСР /осигуровки за сметка на работодателя в %/- нормативно
установени; ДР /други разходи в лева/ всички останали необходимо-присъщи разходи за реализиране на
поръчката – за транспорт, работно облекло, оборудване, обучение на персонала, управление, материали,
консумативи, печалба, допълнителни разходи и др. в размер на 0.01 (словом: нула цяло и една стотинка) лева без
ДДС – оферирани от изпълнителя.
Месечната вноска (МВ) без вкл. ДДС се състои от:
Стойността на разходите за труд и осигуровките върху тях за сметка на работодателя, равняваща се на 6
минимални работни заплати (МРЗ) за страната и дължимите върху минималния осигурителен доход (МОД)
осигуровки за сметка на работодателя (ОСР) към момента на извършване на услугата и оферираните от
изпълнителя допълнителни разходи. Размерът на МРЗ е нормативно установен и съгласно ПМС № 193 от
12.10.2023 г. (обн. - ДВ бр. 87 от 17.10.2023 г.) е променен с нормативен акт за страната, считано от 01.01.2024 г. от
780,00 лв. на 933,00 лв.
МРЗ съвпада с МОД и съответно е увеличен на същата сума от 933,00 лв. Размерът на ОСР /размер на осигуровки
за сметка на работодателя/ е нормативно установен на 19,22%.
Преизчислената месечна вноска по чл. 7, ал. 2 от договора, се заплаща считано от 01.01.2024 г., независимо от
датата на подписване на допълнителното споразумение и съвпада с датата, от която влиза в сила и изменението на
размера на МРЗ, съгласно ПМС № 193 от 12.10.2023 г. (обн. - ДВ бр. 87 от 17.10.2023 г.).

Ilmoitusnumero 120966-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Vartiointipalvelut (79713000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ
гр.Пловдив
a.terzov@ro16.nra.bg
https://ted.europa.eu//notice/-/detail/120966-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Stavební obnova proboštství a kostela v Chlumu Svaté Maří

Praha - Staré Město, Tsekin tasavalta | Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav, udržovacích prací, terénních a sadových úprav a restaurování prvků ve stavbě v rámci částečné obnovy a revitalizace proboštství a kostela Nanebevzetí Panny Marie s ambity a dalších vybraných stavebních objektů areálu poutního místa Chlum svaté Maří v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, soupisem prací a výkazu výměr a stavebním povolením.

změna rozsahu díla a s tím související změna ceny díla

Ilmoitusnumero 118489-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennustyöt (45000000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Praha - Staré Město
komarek@akegv.cz
https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/118489-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Acord cadru – Servicii de curatenie si igienizare imobile si/sau platouri piata, precum si curatarea parcarilor amenajate aflate in administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti

Bucuresti, Romania | DIRECTIA MOBILITATE URBANA SECTOR 4
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Acordul-cadru are ca principal obiect Servicii de curatenie si igienizare imobile/spatii administrative si/sau platouri piata, precum și curățarea parcărilor amenajate aflate in administrarea Sectorului 4 al Municipiului București.
Prezenta achizitie publica se realizeaza de catre o asociere de autoritatii contractante care in baza art. 44 din Legea 98/2016 realizeaza in comun prezenta achizitie, autoritatea contractanta care este mandatata sa organizeze prezenta procedura de atribuire ca lider de asociere fiind Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 si in continuare prin Autoritate Contractanta se va intelege oricare dintre autoritatile contractante beneficiare/semnatare ale acordului-cadru.
Autoritatile contractante care se asociaza pentru realizarea prezentei achizitii in comun sunt:
- Sectorul 4 al Municipiului București
- DIRECȚIA PENTRU DIGITALIZARE SI REGENERARE URBANA
- DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4
- DIRECȚIA GENERALA DE ADMINISTRARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SI SPORT SECTOR 4
- DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 4
- DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SECTOR 4
- CENTRUL EUROPEAN CULTURAL SI DE TINERET „NICOLAE BALCESCU”.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 2.163.452,15 lei fara TVA
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Suplimntarea valorii este conform prevederilor legislatiei in vigoare, tinand cont de modificarile legislative, HG 900/2023.

Ilmoitusnumero 118954-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut (90900000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot DIRECTIA MOBILITATE URBANA SECTOR 4
Bucuresti
dmu@ps4.ro
https://ted.europa.eu/ro/notice/-/detail/118954-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

NK.746.01 Brandschutzplanung (NV020 – NA021)

München, Saksa | Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Sanierung, Umbau sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Sammlungsbaus und der Verbindungsbauten in mehreren Realisierungsabschnitten unter laufendem Betrieb. Im Rahmen eines umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsprogramms des Deutschen Museums für den Zeitraum 2012 bis 2025 („Zukunftsinitiative“) wird das Ausstellungsgebäude des Deutschen Museums während des laufenden Museumsbetriebs in mehreren Realisierungsabschnitten brandschutztechnisch ertüchtigt und es werden die Infrastruktur sowie die technische Gebäudeausrüstung saniert bzw. weitgehend erneuert. Start- und Fertigstellung der Realisierungsabschnitte ist zeitversetzt, jedoch zeitlich überlappend. Außerdem wird ein Großteil der Ausstellungen neu konzipiert und gestaltet.
Leistung: NK.746.01 Brandschutzplanung

NV020_NA021 DM-SSB Räumungskonzept
Der Wert dieser Auftragsänderung beträgt 19.610,00 Euro netto.
Der Gesamtauftragswert vor dieser Änderung beträgt 740.0002,02 Euro netto.
Der Gesamtauftragswert nach dieser Änderung beträgt 759.612,02 Euro netto

Ilmoitusnumero 119393-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut (71240000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
München
bauabteilung@deutsches-museum.de
https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/119393-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

IZGRADNJA VIJADUKTA RANŽIRNI KOLODVOR, AUTOCESTA A11 ZAGREB-SISAK

Zagreb, Kroatia | Hrvatske autoceste d.o.o.
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

IZGRADNJA VIJADUKTA RANŽIRNI KOLODVOR, AUTOCESTA A11 ZAGREB-SISAK

Ilmoitusnumero 119756-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tierakennustyöt (45233100)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Hrvatske autoceste d.o.o.
Zagreb
marin.lozancic@hac.hr
https://ted.europa.eu/hr/notice/-/detail/119756-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

„Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.002 „Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс по 17 обособени позиции“

София, Bulgaria | АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

„Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.002 „Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди“ по Програма за храни и  основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс по 17 обособени позиции“

неприложимо

Ilmoitusnumero 119943-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ruokaöljy (15411200)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
София
s.marinova@asp.government.bg
https://ted.europa.eu//notice/-/detail/119943-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Schlosser_Vergitterung

Bad Nauheim, Saksa | Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Metallbauarbeiten (DIN 18 360);

Anbaubleche

Ilmoitusnumero 120395-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe
Bad Nauheim
Info.Vergabe@lbih.hessen.de
https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/120395-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Servicios para el Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Tecnológico de Instalaciones de la Universidad de Sevilla.

Sevilla, Espanja | Rectorado de la Universidad de Sevilla
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Acuerdo Marco de Servicios para el Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Tecnológico de Instalaciones de la Universidad de Sevilla: 12 lotes

Con fecha 1 de febrero de 2024, se recibe del Director del Servicio de Mantenimiento solicitud de prórroga del acuerdo marco

Ilmoitusnumero 120644-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto (50700000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Rectorado de la Universidad de Sevilla
Sevilla
contratacion@us.es
https://ted.europa.eu//notice/-/detail/120644-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

CAFM & Prüftool Wartung/Support und Anpassungsleistungen

Berlin, Saksa | Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB), im Folgenden Auftraggeber (AG), setzt zur Verwaltung ihrer Gebäude und Infrastrukturen ein Building Information System (BIS) mit den Modulen CAFM (Computer Aided Facility Management) und Prüftool (Bezeichnungs-Verwaltungssystem) des Herstellers Byron Informatik AG ein.
Im Rahmen dieser Vergabe beabsichtigt der AG einen Auftragnehmer (AN) mit einem Rahmenvertrag für regelmäßige Wartungsleistungen sowie Leistungen nach Bedarf zur Anpassung an sich ändernde Gegebenheiten und zur Weiterentwicklung des Systems zu beauftragen.
Gegenstand des Vertrages sind u.a. folgende Leistungen:

Betreuung und Wartung der Module CAFM und Prüftool
Bereitstellung und Durchführung von Software- und System-Updates
Fehlerbehebung im laufenden Betrieb
Konzeption, Beratung sowie Umsetzung zukünftiger Erweiterungen
Beratung bei strategischen- und Schnittstellenfragen

Der Rahmenvertrag beginnt am 01.01.2022. Die Laufzeit des abzuschließenden Vertrages beträgt 36 Monate mit Option auf zweimalige 12-monatige Verlängerung.

Erweiterung vorhandener Funktionen und Integration weiterer Prozesse in das vorhandene CAFM-System

Ilmoitusnumero 120991-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut (72200000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
Berlin
einkauf@berlin-airport.de
https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/120991-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Protézis rendszerek beszerzése

Budapest, Unkari | Közbeszerzési Hatóság
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Protézis rendszerek és csontcementek beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére négy részben.

Szerződő Felek az 1. pontban hivatkozott Alapszerződés III/1. pontját 2024. január 31. napjával akként módosítják, hogy az Alapszerződést a 6. pontban részletezett eljárás alapján megkötendő szerződés hatályba lépéséig, de legfeljebb 2024. március 31. napjáig terjedő határozott időre kötik.
Felek kijelentik, hogy a meghosszabbított időtartam alatt Vevő jogosult az opcionális mennyiség igénybevételére és így annak megrendelése esetén Eladó köteles azt az Alapszerződésben foglalt további feltételekkel Vevő részére leszállítani.
Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Az alapszerződés hatálya 2023. február 1. napjától számított 12 hónap.

A szerződés módosítás során a szerződés hatálya: 2024. március 31. napja.
Felek a szerződés módosításáról az Alapszerződés hatályának lejártát megelőzően megállapodtak.
A szerződés módosításának aláírására 2024. február 12. napján került sor.
A szerződés módosítására a Felek egyező akaratával került sor.

Az alapszerződés nettó értéke: 45 000 000 Ft.

A szerződés módosítás során az ellenérték nem változott.

Ilmoitusnumero 118497-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ortopediset proteesit (33183200)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Közbeszerzési Hatóság
Budapest
hirdetmeny@kt.hu
https://ted.europa.eu/hu/notice/-/detail/118497-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Servicio de limpieza integral de los edificios de la Universidad de Alicante

San Vicente Raspeig (Alicante), Espanja | Rectorado de la Universidad de Alicante
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Servicio de limpieza integral de los edificios de la Universidad de Alicante

Modificación prevista del contrato de "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE" (expte.: A/18/2021), a fin de incluir el Centro de Creación de Empresas (código SIGUA 0210), en la relación de edificios en los que se presta el servicio objeto del contrato, modificación que no supone un incremento del precio del contrato

Ilmoitusnumero 118960-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Siivous- ja puhdistuspalvelut (90910000), Siivouspalvelut (90911200)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Rectorado de la Universidad de Alicante
San Vicente Raspeig (Alicante)
servicio.contratacion@ua.es
https://ted.europa.eu//notice/-/detail/118960-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Suministro válvulas hidráulicas proyecto mejora de la calidad y del óptimo aprovechamiento de recursos procedentes de aguas no convencionales y con incorporaciones de energías renovables en regadíos de la Comunidad General de Riegos de Levante, Margen Izquierda del Segura (Alicante), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la UE-NEXTGENERATIONEU-PRTR

Madrid, Espanja | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Suministro válvulas hidráulicas proyecto mejora de la calidad y del óptimo aprovechamiento de recursos procedentes de aguas no convencionales y con incorporaciones de energías renovables en regadíos de la Comunidad General de Riegos de Levante, Margen Izquierda del Segura (Alicante), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la UE-NEXTGENERATIONEU-PRTR

Durante la ejecución de la obra se ha producido un retraso en las pruebas de comunicación del telecontrol vinculadas a las válvulas, que por lo tanto, retrasa la definición definitiva de los suministros, retraso en ningún caso imputable al adjudicatario, por lo que se solicita la ampliación de vigencia del contrato

Ilmoitusnumero 119444-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Toiminnan mukaan määritellyt venttiilit (42131100)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
Madrid
contratacion@tragsa.es
https://ted.europa.eu//notice/-/detail/119444-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Projektantski nadzor tijekom procesa izvođenja radova na cjelovitoj obnovi zgrade Pravnog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu, na lokaciji Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14

Zagreb, Kroatia | Sveučilište u Zagrebu
Julkaistu 15 tuntia sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Predmet nabave je usluga projektantskog nadzora tijekom procesa izvođenja radova na cjelovitoj obnovi zgrade Pravnog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu, na lokaciji Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

Ilmoitusnumero 119762-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Hankkeiden ja dokumentaation valvonta (71248000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Lisätietoilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
martinac@unizg.hr
https://ted.europa.eu/hr/notice/-/detail/119762-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED