Terapiapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä Keski-Uudenmaan sote

Suomi | Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 26.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Luokka 1 Puheterapiapalvelut Hankinnan kohteena ovat puheterapiapalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osoittamille potilaille ja asiakkaille (jatkossa asiakkaat). Kyseessä ovat kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut terveydenhoitolain (1326/2010) 7 a ja 29 §:n mukaisesti. Palvelu on toteutettava sitä koskevan, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelu kattaa lasten, nuorten ja aikuisten puherapiapalveluita eri osa-alueilla. Puheterapiapalvelut on jaettu seuraaviin osa-alueisiin; 1. Puheterapia-arvio 2. Yksilöpuheterapia 3. Ryhmäpuheterapia 4. Moniammatillinen yhteistyö ja konsultaatio 5. Puheterapiapalvelu vuokratyönä Palveluntuottaja voi tuottaa yhtä tai useampaa sopimuksen osana olevaa palvelua sen mukaisesti, mihin osiin palveluntuottaja on tehnyt tarjouksen ja hyväksytty. Puheterapia sisältää yleistä tai yksilöityä kuntoutusneuvontaa, kuntoutustarvetta selvittäviä tutkimuksia, arvioita ja toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtääviä terapioita sekä muita tarvittavia kuntoutumista edistäviä ja/tai ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Kuntoutettavan itsensä lisäksi kuntoutustyötä voidaan tehdä kuntoutettavan kanssa päivittäin työskentelevien läheisten ja ammattilaisten kanssa. Puheterapian tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa kommunikaatiohäiriöitä sekä niihin liittyviä kontaktin, vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia. Häiriöt voivat olla kielen, puheen, äänen, syömisen, nielemisen, kuulon, lukemisen ja kirjoittamisen alueella. Puheterapiassa tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky jokapäiväisessä elämässä. Puheterapiapalvelut toteutetaan vakiintuneeseen ja kokemusperäisesti perusteltuun tai tieteelliseen tietoon perustuvilla ja vaikuttavilla työmenetelmillä. Puheterapeutti käyttää niitä terapeuttisia menetelmiä, joihin hänellä on koulutus ja jotka ovat hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia. Puheterapiapalvelu voi sisältää lasten, nuorten, aikuisten arvioinnin ja eri sairausryhmien tutkimuksen, kuntoutussuunnitelman, yksilö- ja ryhmäterapian, ohjauksen ja neuvonnan, konsultaation, koulutuksen ja verkostotyön sekä yhteistyön Keski-Uudenmaan-sote kuntayhtymän sidosryhmien kanssa. Puheterapiassa korostuu asiakkaan läheisten kanssa tehtävä yhteistyö ohjauksena ja neuvontana. Puheterapiapalvelu sisältää aina kirjallisen terapialausunnon. Hankintayksikkö kuvaa palvelun sisällön ja ehdot tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisessä tarjouspyynnössä ja sen liitteeksi tulevassa palvelukuvauksessa. Luokka 2 Terapiapalveluiden kehittämis- ja asiakasohjauspalvelut Hankinnan kohteena ovat myös terapiapalveluiden kehittämis- ja asiakasohjauspalvelut. Kehittämis- ja asiakasohjauspalveluissa tilaaja valitsee yhden kumppanin, jolla on kokonaisvastuu toiminnasta tai useampia kumppaneita alueellisiin tai asiakasryhmäkohtaisiin tarpeisiin Kehittämis- ja asiakasohjauspalvelu on sisältää esimerkiksi terveydenhuollon hoito- ja palveluketjujen kehittämistä yhteistyössä tilaajan kanssa sekä terapia-asiakkaiden ohjaukseen ja asiakasvirran koordinointiin liittyvät tehtävät tai tehtäväkokonaisuuden. Kehittämisen kohteena voivat olla esimerkiksi monikanavaiset asiointiväylät ja yhteistyön rakenteet kuntayhtymän ja sidosryhmien välillä, palveluvalikoima ja muut vastaavat tehtävät. Kehittämis- ja asiakasohjauspalvelu toteutuu pääosin terveydenhuollon ammattihenkilöistä koostuvalla työvoimalla, mutta siihen osallistuu eri alojen asiantuntijoita kuten sosiaalihuollon, varhaiskasvatuksen ja opetuksen asiantuntijoita. Mukana voi olla myös palveluiden kehittämiseen erikoistuneita muiden alojen asiantuntijoita. Hankinnan kohde määritellään tarkemmin järjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Tilaaja voi päättää toteuttaa kehittämis- ja asiakasohjauspalveluiden hankinnan kokonaan tai osittain liiketoiminnan siirtona, jossa tilaajan henkilöstö siirtyy palveluntuottajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Mahdolliset liiketoiminnan siirron ehdot määritellään sitä koskevan hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Terapiapalveluita ja kehittämis- ja asiakasohjauspalveluita voidaan toteuttaa tilaajan tarpeen mukaan myös henkilöstövuokrauksena. Henkilöstövuokrausta koskevat lisäehdot sopimukseen ja sopimusehtojen soveltaminen henkilöstövuokrauksessa määritellään sitä koskevan hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Palvelut toteutuvat pääsääntöisesti Keski-Uudenmaan alueella.

Ilmoitusnumero 2021-070735
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Terveyspalvelut (85100000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1C FI FI
Osoitetiedot Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
PL 46 05801 Hyvinkää FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma