Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun sekä kunnallistekniikan suunnittelu- ja konsulttipalvelujen dynaaminen hankintajärjestelmä

Suomi | Imatran kaupunki
Julkaistu 4 vuotta sitten | 4.4.2020 Määräaika: Umpeutunut | 1.4.2024 12:10 Alkuperäinen ilmoitus

Selvitykset (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu) Osassa 1 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun selvitystöistä. Työt koostuvat seuraavista osa-alueista: 1a. Luontoselvitykset 1b. Maisemaselvitykset 1c. Arkeologisen kulttuuriperinnön selvitykset 1d. Rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset 1e. Pilaantuneiden maiden selvitykset 1f. Rakennettavuusselvitykset 1g. Kaupalliset selvitykset 1h. Palveluverkkoselvitykset 1i. Meluselvitykset. Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta. Suunnitelmat (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu) Osassa 2 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun suunnitelmatöistä. Työt koostuvat seuraavista osa-alueista: 2a. Asemakaavat ja asemakaavamuutokset 2b. Pienimuotoiset yleiskaavamuutokset 2c. Korttelisuunnitelmat, havainnekuvat ja 3D -mallinnus 2d. Muut maankäytön suunnitelmat Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta. Kadut ja liikenne (kunnallistekniikan suunnittelu) Osassa 4 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään kunnallistekniikan suunnittelutöistä, kadut ja liikenne. Työt koostuvat seuraavista osa-alueista: 4a. Liikenneverkkotarkastelut, liikennesuunnittelu, liikenteen toimivuustarkastelut 4b. Joukkoliikenneselvitykset, aikataulu- ja reittisuunnittelu 4c. Pysäköintiselvitykset 4d. Kestävään liikkumiseen liittyvät selvitys- ja kehittämistyöt (kävely, pyöräily, joukkoliikkenne ym.) 4e. Katujen ja muiden yleisten alueiden rakentamissuunnitelmien laatiminen + suunnitelmiin liittyvät asiakirjat (esim. työselitys, määräluettelo, kustannusarvio) 4f. Katu- ja yleisten alueiden vihersuunnittelu 4g. Katu- ja muun ulkovalaistuksen suunnittelu 4h. Työmaapalvelut. Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta. Vesihuolto (kunnallistekniikan suunnittelu) Osassa 5 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään kunnallistekniikan suunnittelutöistä, vesihuolto. Työt koostuvat seuraavista osa-alueista: 5a. Vesi- ja jätevesilaitosten laitossuunnittelu, prosessiratkaisut, tekniikkaselvitykset ja -vertailut 5b. Automaatio 5c. Laitosrakennuskohteiden projektinjohtopalvelut ja työmaavalvonta 5d. Vedenhankinnan selvitykset, pinta- ja pohjaveteen liittyvät tutkimukset, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, pohjaveden virtausmallinnus, pohjavesitarkkailut, pohjaveden hankintatutkimukset 5e. Ympäristölupahakemukset 5f. Vesihuoltoverkostojen suunnittelu, verkostojen esi-, yleis- ja toteutussuunnittelu, verkostojen saneeraussuunnittelu ja -ohjelmat, vuotovesiselvitykset 5g. Pumppaamojen ja paineenkorotusasemien suunnittelu, verkoston laitekaivojen suunnittelu 5h. Verkostomallinnus ja toiminnan optimointi, verkostojen paineiskulaskelmat ja toiminnallinen tarkastelu 5i. Vedenjakelu- ja viemäriverkostojen toiminnan ohjaus 5j. Hulevesien hallinnan selvitykset, hulevesitulvat ja tulvariskien halinnan selvitykset, luonnonmukaiseen hulevesien käsittelyyn (imeytys, viivytys, kosteikot) liittyvä suunnittelu, hulevesiohjelmien ja -strategioiden laadinta 5k. Hulevesimallinnukset 5l. Jätehuollon palvelut, biokaasuselvitykset, jätteenkäsittelyalueiden suunnittelu, kaatopaikkarakenteisiin liittyvät selvitykset Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta. Vaikutusten arviointi (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu) Osassa 3 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun vaikutusten arvioinnista. Osa-alue 3a: Vaikutusten arviointi (ohjelmointi ja raportointi) Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta.

Ilmoitusnumero 2020-043071
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut (71400000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1C5 FI1C5 FI1C5 FI1C5 FI1C5 FI1C5
Osoitetiedot Imatran kaupunki
Virastokatu 2 55100 Imatra FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma