Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut

Oulu, Suomi | Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu 2 vuotta sitten | 5.2.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ilmoittaa perustavansa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) yrittäjyyskoulutuksista TE-palveluiden asiakkaille. Yrittäjäkoulutusta hankitaan työnhakijoille, joilla on kiinnostusta ja valmiuksia perustaa oma yritys, oli kyseessä sitten kokopäiväinen, kevyt tai osuuskuntayrittäjyys.|| Dynaamisen hankintajärjestelmä on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:|| 1. Yrittäjyyskoulutus verkkototeutuksella|| 2. Yrittäjäkoulutus lähitoteutus, alue valittava|| 3. Yrittäjäkoulutus lähi- ja verkkototeutus, ns. hybridimalli, alue valittava.|| Ehdokas voi jättää osallistumishakemuksen yhteen (1) tai useampaan osa-alueeseen.|| Osa-alueiden sisällä voidaan kilpailuttaa yrittäjäkoulutuksia kohdennetusti tietylle Pohjois-Pohjanmaan seudulle tai/ja räätälöitynä toimialoittain tai yritysmuodoittain.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän toimintamalli on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan. Toisessa vaiheessa tilaaja tekee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia siihen liittyneiden ehdokkaiden kesken.|| Hankinnat toteutetaan dynaamisen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Kilpailutukset voivat koskea yksittäistä koulutustapahtumaa, kurssia tai sopimuskautta.|| Kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajalle.|| Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta, joten hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ylittää 25 §:n mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon. Hankinnassa noudatetaan työvoimakoulutuksen erityisehdoissa ilmoitettuja lakeja, säädöksiä ja ohjeita.

 

 

Ilmoitusnumero 060370-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
EUVL S 25
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Oulu
tyovoimakoulutus.pohjois-pohjamaa@ely-keskus.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:060370-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED